{{text}}
Vragen? Bel 085 - 40 11 118 Vragen? Bel 085 - 40 11 118 Koop nu, betaal later. Betaal binnen 14 dagen
{{ Sms.titleProfile }}

Inloggen helpt ons om de webshop beter op jou af te stemmen en het geeft je toegang tot je persoonlijke gegevens.

Wachtwoord vergeten?
Nog geen account? Registreer nu!

Je bent ingelogd als {{ customerFullname }}

Weet je zeker dat je wilt uitloggen?

Wishlist

Privacybeleid Parfumswinkel

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Parfumswinkel.nl B.V. verwerkt van haar klanten.

Indien je je registreert bij Parfumswinkel of om een andere reden persoonsgegevens aan Parfumswinkel verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens is verantwoordelijk:

 Dorian Hofs

Het Schakelplein 12

5651GR Eindhoven

085 – 40 11 118

KvK 51448742

Voor contact kunt u de klantenservice benaderen via [email protected].  

 2. Welke gegevens verwerkt Parfumswinkel en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw registratie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) Geslacht

b) Voor- en achternaam

c) Adresgegevens

d) E-mailadres

e) Geboortedatum

f) Telefoonnummer

g) Voorkeur nieuwsbrief

h) Zakelijk(bedrijfsnaam) of particulier

i) Persoonlijk gekozen wachtwoord (versleuteld)

j) Winkel- en aankoopgedrag in de vorm van ordergegevens

 2.2 Parfumswinkel verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 Je geslacht, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en geboortedatum wordt gebruikt voor contact over het account en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie. Je telefoonnummer wordt alleen gebruikt in combinatie met de klantenservice wanneer je hierna belt of gebruik maakt van bijvoorbeeld onze Whatsapp service.

  Je naam, geslacht, geboortedatum, adres en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes.

  Je geslacht, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel bedrijfsnaam gebruikt Parfumswinkel voor het kunnen vervullen van de door de klant gewenste diensten. Voor het gebruiken van deze gegevens beroept Parfumswinkel zich op de grondslag “noodzakelijk voor het aangaan van een overeenkomst”.

  Marketing

 Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt Parfumswinkel je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de organisatie toe te sturen. Eventueel worden ordergegevens gebruikt voor het afstemmen van de nieuwsbrief zodat deze zo interessant en actueel mogelijk is voor de klant. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of op je profielpagina.

 Cookies

 Doordat Parfumswinkel gebruik maakt van tracking-cookies dient de organisatie een opt-in hiervoor te realiseren. Artikel 11.7a Tw bepaalt dat het gebruik van cookies – behoudens uitzondering – alleen toegestaan is als de betrokken gebruiker 1) is voorzien van duidelijke en volledige informatie, en 2) daarvoor toestemming heeft verleend.

Bij het bezoeken van de Parfumswinkel website zal de klant hier dan ook een melding van krijgen.

 Ip-adressen

 Parfumswinkel slaat ip-adressen op en koppelt deze aan orders. De reden hiervan is dat bij signalering van fraude (door een van onze bewerkers), deze te herleiden zijn en er maatregelen getroffen kunnen worden in de vorm van een blacklist. Meer informatie over onze bewerkers leest u bij onderwerp 4.2.

 2.3 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 2.3 Parfumswinkel kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 3. Bewaartermijnen

3.1 Parfumswinkel verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Parfumswinkel de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Parfumswinkel de passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Parfumswinkel gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Parfumswinkel. Met de bewerkers heeft Parfumswinkel een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

4.3 Parfumswinkel houdt bij wie er bij de persoonsgegevens kan komen, en heeft overzicht op de interne bewerkers en bijbehorende accounts. Parfumswinkel verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens en wijzigingen van persoonsgegevens gebeuren niet incidenteel. Om deze reden dient Parfumswinkel geen rekening te houden met een register van verwerkingsactiviteiten.

4.4 Indien er sprake is van een datalek, zal Parfumswinkel dit registreren en documenteren en tevens zo snel mogelijk het betreffende lek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht gevoelige informatie zoals adresgegevens en wachtwoorden gelekt zijn, dan worden klanten hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.

 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie (https://www.parfumswinkel.nl/klant/info/) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen (recht op dataportabiliteit) of te wijzigen. Om je gegevens te verwijderen kun je contact opnemen met de klantenservice ([email protected]). Parfumswinkel zal je verzoek steeds meteen in behandeling nemen en je in ieder geval binnen een maand informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Stel dat Parfumswinkel je verzoek afwijst, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de klantenservice. Parfumswinkel zal het bezwaar meteen in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Parfumswinkel je hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Parfumswinkel je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming ([email protected]). Komen we er samen niet uit? Je kan altijd  gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice ([email protected]).

 6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

 7. College Bescherming Persoonsgegevens

Parfumswinkel is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Nederland. Dit is een openbaar register. Dit register is door iedereen te raadplegen. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7. Recht op beperking

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: 

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking

  • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
  • een wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van algemeen belang, of 
  • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; 


conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

  • u de juistheid van de gegevens ontkent; 
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; 
  • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of 
  • tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; 

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Wat is uw vraag?
General Terms and Conditions


Index:
Article 1 - Definitions
Article 2 - Identity of the trader
Article 3 - Applicability
Article 4 - The offer
Article 5 - The contract
Article 6 - Right of withdrawal
Article 7 - Customers’ obligations in case of withdrawal
Article 8 - Customers who exercise their right of withdrawal and the costs involved
Article 9 - Traders’ obligations in case of withdrawal
Article 10 - Precluding the right of withdrawal
Article 11 - The price
Article 12 - Contract fulfilment and extra guarantee
Article 13 - Delivery and implementation
Article 14 - Extended duration transactions: duration, termination and prolongation
Article 15 - Payment
Article 16 - Complaints procedure
Article 17 - Disputes
Article 18 - Additional or different stipulations


Article 1 - Definitions

The following definitions apply in these terms and conditions:

Supplementary agreement: an agreement in which a consumer obtains products, digital content and/or services via a distance contract, and a trader or a third party delivers these products, digital content and/or services in accordance with an agreement between that third party and the trader;
Withdrawal period: the period within which a consumer can make use of his right of withdrawal;
Consumer: a natural person whose actions are not carried out for objectives relating to the course of a trade, a profession or a business;
Day: calendar day;
Digital content: data that are produced and supplied in digital form;
Extended duration transaction: a distance contract relating to a series of products and/or services, whereby the obligation to supply and/or purchase is spread over a period of time;
Durable medium: every means - including emails - that enables a consumer or trader to store information that is addressed to him in person in a way that facilitates its future use or consultation during a period that is in keeping with the objective for which the information is intended, and which facilitates the unaltered reproduction of the stored information;
Right of withdrawal: the possibility for a consumer to waive a distance contract within the withdrawal period;
Trader: a natural or legal person who is a member of Thuiswinkel.org and who offers products, (access to) digital content and/or services to consumers from a distance;
Distance contract: a contract concluded between a trader and a consumer within the framework of system organized for the distance sale of products, digital content and/or services, whereby sole or partly use is made of one or more techniques for distance communication up to and including the moment that the contract is concluded;
Model form for right of withdrawal: the European model form for right of withdrawal that is included in Appendix I of these terms and conditions;
Technique for distance communication: means that can be used for communication regarding the offer made by the trader and concluding a contract, without the necessity of the consumer and trader being in the same place at the same time.

Article 2 - Identity of the trader

Name trader:

Parfumswinkel.com


Registered address:
Cahorslaan 24
5627BX Eindhoven
The Netherlands

Office address:
Cahorslaan 24
5627BX Eindhoven
The Netherlands


Telephone number and time(s) at which the trader can be contacted by telephone:
+31 40 304 14 39

Email address: [email protected]
Chamber of Commerce number: 69044902
VAT identification number: NL.857703791.B01

Should the activity of the trader be subject to a relevant licensing system: the data of the supervising authority.

Should the trader practice a regulated profession:
- the professional association or organization with which he is affiliated;
- the professional title, the town/city in the EU or EEA where this was granted;
- a reference to the professional rules that apply in the Netherlands and instructions as to where and how these professional rules can be accessed.Article 3 - Applicability

These general terms and conditions apply to every offer made by a trader and to every distance contract that has been realized between an trader and a consumer.
Prior to the conclusion of a distance contract, the text of these general terms and conditions will be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, the trader will indicate, before the distance contract is concluded, in what way the general terms and conditions are available for inspection at the trader’s premises and that they will be sent free of charge to the consumer, as quickly as possible, at the consumer’s request.
If the distance contract is concluded electronically, then, contrary to the previous paragraph, and before the distance contract is concluded, the consumer will be provided with the text of these general terms and conditions electronically, in such a way that the consumer can easily store them on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, then before concluding the distance contract, the trader will indicate where the general terms and conditions can be inspected electronically and that at his request they will be sent to the consumer free of charge, either electronically or in some other way.
In cases where specific product or service-related terms and conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply by analogy and the consumer can always invoke the applicable condition that is most favorable to him in the event of incompatible general terms and conditions.
Article 4 - The offer

If an offer is subject to a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly mentioned in the offer.
The offer contains a complete and accurate description of the products, digital content and/or services being offered. The description is sufficiently detailed to enable the consumer to make a proper assessment of the offer. If the trader makes use of illustrations, these will be a true representation of the products and/or services being offered. The trader is not bound by obvious errors or mistakes in the offer.
Every offer contains information that makes it clear to the consumer what rights and obligations are related to the acceptance of the offer.
Article 5 - The contract

The contract will be concluded, subject to that which is stipulated in paragraph 4, at the moment at which the consumer accepts the offer and the conditions thereby stipulated have been fulfilled.
If the consumer has accepted the offer electronically, the trader will immediately confirm receipt of acceptance of the offer electronically. The consumer can dissolve the contract as long as this acceptance has not been confirmed by the trader.
If the contract is concluded electronically, the trader will take suitable technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and he will ensure a safe web environment. If the consumer is able to pay electronically, the trader will take suitable security measures.
The trader may obtain information – within statutory frameworks – about the consumer’s ability to fulfill his payment obligations, as well as about facts and factors that are important for the responsible conclusion of the distance contract. If that research gives the trader proper grounds for declining to conclude the contract, then he has a right, supported by reasons, to reject an order or application or to bind its implementation to special conditions.
The trader will send to a consumer, at the latest when delivering a product, service or digital content, the following information, in writing, or in such a way that the consumer can store it on an accessible durable medium:
the office address of the trader’s business location where the consumer can lodge complaints;
the conditions under which the consumer can make use of the right of withdrawal and the method for doing so, or a clear statement relating to preclusion from the right of withdrawal;
information on guarantees and existing after-sales service;
the price, including all taxes on the product, service or digital content; the costs of delivery insofar as applicable, and the method of payment, delivery or implementing the distance contract;
the requirements for terminating the contract, if the duration of the contract exceeds one year or if it is indefinite;
if the consumer has a right of withdrawal, the model form for right of withdrawal.
In case of an extended duration contract, the stipulation in the previous paragraph applies only to the first delivery.
Article 6 - Right of withdrawal

Upon delivery of products

When purchasing products, a consumer has the right to dissolve a contract, without giving reasons, during a period of at least 14 days. The trader is allowed to ask a consumer for the reason of this dissolution, but the consumer is under no obligation to state his/her reason(s).
The period stipulated in para. 1 commences on the day after the product was received by the consumer, or a third party designated by the consumer, who is not the transporting party, or:
if the consumer has ordered several products: the day on which the consumer, or a third party designated by the consumer, received the last product. The trader may refuse a single order for several products with different delivery dates, provided he clearly informed the consumer of this prior to the ordering process.
if the delivery of a product involves different deliveries or parts: the day on which the consumer, or a third party designated by the consumer, received the last delivery or the last part;
with contracts for the regular delivery of products during a given period: the day on which the consumer, or a third party designated by the consumer, received the last product.

Upon delivery of services and digital content that is not supplied on a material medium:

A consumer has the right to dissolve a contract, without giving reasons, for the supply of digital content that is not supplied on a material medium during a period of at least fourteen days. The trader is allowed to ask a consumer for the reason of this dissolution, but the consumer is under no obligation to state his/her reason(s).
The period stipulated in para. 3 commences on the day after the contract was concluded.

Extended withdrawal period for products, services and digital content that is not supplied on a material medium in the event a consumer was not informed about the right of withdrawal:

If the trader did not provide the consumer with the statutorily obligatory information about the right of withdrawal or if the model form was not provided, the withdrawal period ends twelve months after the end of the originally stipulated withdrawal period based on the previous paragraphs of this article.
If the trader provided the consumer with the information referred to in the previous paragraph within twelve months of the commencing date of the original withdrawal period, the withdrawal period shall end 14 days after the day on which the consumer received the information.
Article 7 - Consumers’ obligations during the withdrawal period

During the withdrawal period, the consumer shall treat the product and its packaging with care. He shall only unpack or use the product in as far as necessary in order to assess the nature, characteristics and efficacy of the product. The point of departure here is that the consumer may only handle and inspect the product in the same way that he would be allowed in a shop.
The consumer is only liable for the product’s devaluation that is a consequence of his handling the product other than as permitted in para.
The consumer is not liable for the product’s devaluation if the trader did not provide him with all the statutorily obligatory information about the right of withdrawal before the contract was concluded.

Article 8 - Consumers who exercise their right of withdrawal and the costs involved

A consumer who wants to exercise his right of withdrawal shall report this to the trader, within the withdrawal period, by means of the model form for right of withdrawal or in some other unequivocal way.
As quickly as possible, but no later than 14 days after the day of reporting as referred to in para. 1, the consumer shall return the product, or hand it over to (a representative of) the trader. This is not necessary if the trader has offered to collect the product himself. The consumer will in any case have complied with the time for returning goods if he sends the product back before the withdrawal period has lapsed.
The consumer returns the product with all relevant accessories, if reasonably possible in the original state and packaging, and in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the trader.
The risk and the burden of proof for exercising the right of withdrawal correctly and in time rest upon the consumer.
The consumer bears the direct costs of returning the product. If the trader has not declared that the consumer shall bear these costs or if the trader indicates a willingness to bear these costs himself, then the consumer shall not be liable to bear the costs of returning goods.
If the consumer exercises his right of withdrawal, after first explicitly having asked that the service provided or the delivery of gas, water or electricity not prepared for sale shall be implemented in a limited volume or a given quantity during the period of withdrawal, the consumer shall owe the trader a sum of money that is equivalent to that proportion of the contract that the trader has fulfilled at the moment of withdrawal, in comparison with fulfilling the contract entirely.
The consumer shall bear no costs for implementing services or the supply of water, gas or electricity not prepared for sale – in a limited volume or quantity – or for delivering city central heating, if:
the trader did not provide the consumer with the statutorily obligatory information about the right of withdrawal, the costs payable in the event of withdrawal or the model form for right of withdrawal, or:
the consumer did not explicitly ask about the commencement of implementing the service or the delivery of gas, water, electricity or city central heating during the period of withdrawal.
The consumer shall bear no costs for the entire or partial supply of digital content that is not supplied on a material medium, if:
prior to delivery, he did not explicitly agree to commencing fulfilment of the contract before the end of the period of withdrawal;
he did not acknowledge having lost his right of withdrawal upon granting his permission; or
the trader neglected to confirm this statement made by the consumer.
If a consumer exercises his right of withdrawal, all supplementary agreements are legally dissolved.
Article 9 - Traders’ obligations in a case of withdrawal

If the trader makes it possible for a consumer to declare his withdrawal via electronic means, then after receiving such a declaration, he sends immediate confirmation of receipt.
The trader reimburses the consumer immediately with all payments, including any delivery costs the trader charged for the returned product, though at the latest within 14 days after the day on which the consumer reported the withdrawal. Except in cases in which the trader has offered to retrieve the product himself, he can postpone refunding until he has received the product or until the consumer proves he has returned the product, depending on which occurs earlier.
For any reimbursement, the trader will use the same payment method that was initially used by the consumer, unless the consumer agrees to another method. Reimbursement is free of charge for the consumer.
If the consumer chose an expensive method of delivery in preference to the cheapest standard delivery, the trader does not have to refund the additional costs of the more expensive method.

Article 10 - Precluding the right of withdrawal The trader can preclude the right of withdrawal for the following products and services, but only if the trader stated this clearly when making the offer, or at least in good time prior to conclusion of the contract:

Products or services whose prices are subject to fluctuations on the financial market over which the trader has no influence and which can occur within the period of withdrawal;
Contracts concluded during a public auction. A public auction is defined as a sales method whereby a trader offers products, digital content and/or services at an auction, under the directions of an auctioneer, and whereby the successful purchaser is obliged to purchase the products, digital content and/or services;
Service contracts, after full completion of the service, but only if:
implementation started with the explicit prior agreement of the consumer; and
the consumer declared having lost his right or withdrawal as soon as the trader had completed the contract in full;
Package travels, package holidays and package tours as referred to in article 7:500 BW and contracts on passenger transport;
Service contracts providing access to accommodation, if the contract already stipulates a certain date or period of implementation and other than for the purpose of accommodation, the transport of goods, car rental services and catering;
Contracts relating to leisure activities, if the contract already stipulates a certain date or period of implementation;
Products manufactured according to the consumer’s specifications, which were not prefabricated and were made based on a consumer’s specific choice or decision, or which are clearly intended for a specific person;
Products subject to rapid decay or with a limited shelf-life;
Sealed products that, for reasons relating to the protection of health or hygiene, are unsuited to returning and whose seal was broken subsequent to delivery;
Products that, due to their nature, have been irretrievably mixed with other products;
Alcoholic drinks whose price was agreed when concluding the contract, but the delivery of which can only take place after 30 days, and the actual value of which depends on market fluctuations over which the trader has no influence;
Sealed audio/video-recordings and computer apparatus whose seal was broken after delivery;
The delivery of digital content other than on a material medium, but only if:
the delivery commenced with the consumer’s explicit prior agreement, and
the consumer declared that this implied his having lost his right of withdrawal.

Article 11 - The price

During the period of validity indicated in the offer, the prices of the products and/or services being offered will not be increased, except for price changes in VAT-tariffs.
Contrary to the previous paragraph, the trader may offer products or services at variable prices, in cases where these prices are subject to fluctuations in the financial market over which the trader has no influence. The offer must refer to this link with fluctuations and the fact that any prices mentioned are recommended prices.
Price increases within 3 months after the contract was concluded are only permitted if they are the result of statutory regulations or stipulations.
Price increases more than 3 months after the contract was concluded are only permitted if the trader stipulated as much and:
they are the result of statutory regulations or stipulations; or
the consumer is authorized to terminate the contract on the day on which the price increase takes effect.
Prices stated in offers of products or services include VAT.

Article 12 - Contract fulfilment and extra guarantee

The trader guarantees that the products and/or services fulfill the contract, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or serviceability and the statutory stipulations and/or government regulations that existed on the date that the contract was concluded. If agreed the trader also guarantees that the product is suited for other than normal designation.
An extra guarantee arrangement offered by the trader, manufacturer or importer can never affect the statutory rights and claims that a consumer can enforce against the trader on the grounds of the contract if the trader failed to fulfil his part in the contract.
An extra guarantee is defined as every commitment of a trader, his supplier, importer or manufacturer that grants a consumer rights or claims, in excess of those provided by law, for the event that he fails to fulfil his part in the contract.

Article 13 - Supply and implementation

The trader will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
The place of delivery is deemed to be the address that the consumer makes known to the company.
Taking into consideration that which is stated in article 4 of these general terms and conditions, the company will implement accepted orders with efficient expedition, though at the latest within 30 days, unless a different period of delivery has been agreed. If delivery suffers a delay, or if the delivery cannot be implemented, or only partially, the consumer will be informed about this at the latest 30 days after the order was placed. In this case, the consumer has a right to dissolve the contract free of charge and a right to possible damages.
Following dissolution in accordance with the previous paragraph, the trader refunds the consumer immediately the sum he had paid.
The risk of damage and/or loss of products rests upon the trader up to the moment of delivery to the consumer or a representative previous designated by the consumer and announced to the trader, unless this has explicitly been agreed otherwise.

Article 14 - Extended duration transactions: duration, termination and prolongation
Termination

The consumer has a right at all times to terminate an open-ended contract that was concluded for the regular supply of products (including electricity) or services, subject to the agreed termination rules and a period of notice that does not exceed one month.
The consumer has a right at all times to terminate a fixed-term contract that was concluded for the regular supply of products (including electricity) or services at the end of the fixed-term, subject to the agreed termination rules and a period of notice that does not exceed one month.
With respect to contracts as described in the first two paragraphs, the consumer can:
- terminate them at all times and not be limited to termination at a specific time or during a specific period;
- terminate them in the same way as that in which they were concluded;
- always terminate them subject to the same period of notice as that stipulated for the trader.

Prolongation

A fixed-term contract that was concluded for the regular supply of products (including electricity) or services may not be automatically prolonged or renewed for a fixed period of time.
In departure from that which is stated in the previous paragraph, a fixed-term contract that has been concluded for the regular supply of daily or weekly newspapers or magazines may be automatically prolonged for a fixed term that does not exceed three months, if the consumer is at liberty to terminate this prolonged contract towards the end of the prolongation, with a period of notice that does not exceed one month.
A fixed-term contract that has been concluded for the regular supply of products or services may only be automatically prolonged for an indefinite period of time if the consumer has at all times the right to terminate, with a period of notice that does not exceed one month and, in the case of a contract to supply daily or weekly newspapers or magazines regularly but less than once per month, a period that does not exceed three months.
A fixed term contract for the regular supply, by way of introduction, of daily or weekly newspapers and magazines (trial subscriptions or introductory subscriptions) will not be automatically prolonged and will automatically terminate at the end of the trial period or introductory period.
Duration

If the fixed-term of a contract exceeds one year, then after one year the consumer has at all times a right to terminate, with a period of notice that does not exceed one month, unless reasonableness and fairness dictate that premature termination of the contract would be unacceptable.

Article 15 - Payment

As far as no other date is stipulated in the contract or supplementary conditions, sums payable by the consumer should be paid within 14 days after commencement of the withdrawal period, or in the absence of a withdrawal period within 14 days after the conclusion of the contract. In the case of a contract to provide a service, this 14-day period starts on the day after the consumer received confirmation of the contract.
When selling products to consumers, the general terms and conditions may never stipulate an advance payment in excess of 50%. Where advance payment is stipulated, the consumer cannot invoke any rights whatsoever in relation to the implementation of the order or service(s) in question before the stipulated advance payment has been made.
The consumer is obliged to report immediately to the trader any inaccuracies in payment data provided or stated.
If a consumer fails to fulfil his payment obligation(s) in good time, after the trader has informed the consumer about the late payment, the consumer is allowed 14 days in which to fulfil the obligation to pay; if payment is not made within this 14-day period, statutory interest will be payable over the sum owed and the trader has the right to charge reasonable extrajudicial costs of collection he has incurred. These costs of collection amount to, at the most: 15% of unpaid sums up to €2,500; 10% over the next €2,500; and 5% over the next €5,000, with a minimum of €40. The trader can make departures from these sums and percentages that are favorable to the consumer.

Article 16 - Complaints procedure

The trader provides for a complaints procedure, that has been given sufficient publicity, and will deal with a complaint in accordance with this complaints procedure.
A consumer who has discovered shortcomings in the implementation of a contract must submit any complaints to the trader without delay, in full and with clear descriptions.
A reply to complaints submitted to the trader will be provided within a period of 14 days, calculated from the date of receipt. If it is anticipated that a complaint will require a longer processing time, then the trader will reply within 14 days, confirming receipt and indicating when the consumer can expect a more elaborate reply.
A complaint that cannot be solved in joint consultation within a reasonable period of time, or within 3 months after it was submitted, becomes a dispute that is subject to the disputes settlement scheme.

Article 17 - Disputes

Contracts entered into between a trader and a consumer and which are subject to these general terms and conditions are subject only to Dutch law.Article 18 - Additional or different stipulations

Additional stipulations or stipulations that differ from these general terms and conditions, may not be detrimental to the consumer and should be recorded in writing, or in such a way that consumers can store them in a readily accessible manner on a durable medium.


Rights can only be derived on the basis of the Dutch version of these general terms and conditions.

Appendix I: Model form for right of withdrawal
(this form should only be completed and returned if you want to withdraw from the contract)

To:
Parfumswinkel
Cahorslaan 24
5627BX Eindhoven
The Netherlands

[email protected]

I/we* herewith inform you that, in respect of our contract regarding

The sale of the following products: [description of the product}*
The delivery of the following digital content: [description of the digital content]*
The supply of the following service: [description of the service]*

I/we* exercise our right of withdrawal.

Ordered on*/received on* [date of ordering services or receiving goods]
[Consumer(s)’ name]
[Consumer(s)’ address]
[Consumer(s)’ signature] (only if this form is submitted on paper)

*Delete or provide supplementary information, as applicable.

Download our General Terms and Conditions as PDF.Aditional Stipulations Parfumswinkel.com

Artikel 1 - Postpay

If you opt for postpay via Billink, Billink's payment terms also apply to this agreement.

Privacy Policy

This Privacy Policy applies to all personal data that Parfumswinkel processes from its customers. If you register with Parfumswinkel or send personal information to Parfumswinkel for any other reason, you give permission to process your personal data in line with this document. Please read this Privacy Policy carefully and keep a copy in your administration.

 1. Data Protection Officer

The person responsible for processing personal data at Parfumswinkel is:

Dorian Hofs
Het Schakelplein 12
5651GR Eindhoven
+31403041439

Dorian Hofs is the Data Protection Officer at Parfumswinkel.

Please contact Dorian Hofs via our customer service at [email protected].

 2. What information does Parfumswinkel process, and for what purpose?

2.1 In the context of your registration, the following personal data is processed:

a) Gender
b) First and last name
c) Address
d) Email address
e) Date of birth
f) Telephone number
g) Newsletter preference
h) Business (company name) or private
i) Password (encrypted)
j) Shopping and purchase behavior (order data)

2.2 Parfumswinkel processes the aforementioned personal data for the following purposes:

a) Your gender, first and last name, address, email address and date of birth are used to contact you about your account or cancellation thereof, for the provision of information requested by you or for processing information obtained from you. Your telephone number is only processed by our customer service, for example, when you call us or when you use our WhatsApp service.

b) Your name, gender, date of birth, address and email address are used to send out invitations and information about services, activities and surveys organized by us as part of your membership.

c) Your gender, first and last name, address, email address, telephone number and company name (if applicable) will be used to fulfill the services requested by you, the customer. Parfumswinkel processes this data as it is necessary for entering into a contract agreement.

Marketing

With your permission, Parfumswinkel will use your name and email address to send you its monthly email newsletter containing information about activities, services, and membership of the organization. With your permission, order data can be used to customize your newsletter so that it is more interesting and up-to-date. You can cancel this mailing at any time by using the unsubscribe link at the bottom of the email or on your profile page.

Cookies

As Parfumswinkel uses tracking cookies, it is obliged to ask users to opt in. Article 11.7a of the Telecommunications Act stipulates that the use of cookies - with exceptions - is only permitted if the user in question is given clear and complete information, and has given permission.

When visiting the Parfumswinkel website, you will receive a notification asking you to opt in.

IP addresses

Parfumswinkel stores IP addresses and links them to orders. This is done to trace back a user and take measures such as blacklisting in case fraud is detected by one of our processors. More information about our processors can be found under 4.2.

2.3 We do not through our website and/or services intend to collect data about website visitors who are under 16 years of age, unless they have permission from their parents or guardians. However, we are unable to check whether a visitor is over 16 years of age. We ask parents to please be involved in the online activities of their children in order to prevent data about them being collected without parental consent. If you think that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at [email protected] and we will delete this information.

2.3 Parfumswinkel may anonymize personal data and use it on an aggregated and anonymous level for research purposes, to optimize its range of services and activities. The aggregated and anonymized data can never be traced back to you as an individual.

 3. Storage terms

3.1 Parfumswinkel processes and stores your personal data for the duration of your membership. Immediately after the aforementioned retention period, Parfumswinkel will destroy the personal data and/or anonymize them unless it is required by law (for example under the tax legislation) to store certain personal data longer. In the latter case, only these specific pieces of information will be retained during the required storage period.

 4. Security measures and processors

4.1 Parfumswinkel has taken the appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. Your personal data is protected against unauthorized or unlawful processing and against unintentional loss, destruction or damage.

4.2 Parfumswinkel uses third-party services, so-called processors, for the processing of personal data. These processors process personal data exclusively on behalf of Parfumswinkel. Parfumswinkel has entered into a processor agreement with the processors in which the processor is obliged to comply with all obligations under the General Data Protection Regulation and this Privacy Policy. A list of our processors can be obtained from the Data Protection Officer.

4.3 Parfumswinkel keeps track of who can access personal data, and has an overview of the internal processors and associated accounts. Parfumswinkel does not process special personal data, and changes to personal data do not occur occasionally. For this reason, Parfumswinkel does not need to keep a register of data processing activities.

4.4 If there is a data breach, Parfumswinkel will register and document it and report the leak to the Dutch data protection authority immediately. If sensitive information such as address details or passwords have been obtained, customers will be informed immediately.

 5. Right of access and erasure and right to lodge a complaint

5.1 Using the membership administration portal (https://www.parfumswinkel.nl/customer/info/) you can submit a request to view (access), receive (right to data portability) or change (rectify) your personal data. To delete your data, please contact our customer service ([email protected]com). Parfumswinkel will process your request immediately or in any case inform you within one month about the follow-up given to the request. If Parfumswinkel rejects your request, the rejection will be explained to you.

5.2 If you wish to object to the (further) processing of your personal data as referred to in Article 2, you can contact customer service. Parfumswinkel will process your objection immediately and delete the relevant personal data, unless it is required by law to hold on to the data. In the latter case, Parfumswinkel will inform you.

5.3 If you have a complaint about the way Parfumswinkel processes your personal data or handles your requests, please contact the Data Protection Officer ([email protected]). You can also use your right to lodge a complaint with the Dutch data protection authority (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) or appeal to a competent court.

5.4 Any other questions or comments about this Privacy Policy must be directed to our customer service ([email protected]).

 6. Changes

This Privacy Policy may be altered from time to time. The changes will be announced at the website. We advise you to review the Privacy Policy regularly.

 7. Dutch data protection authority

Parfumswinkel is registered with the Dutch data protection authority (College Bescherming Persoonsgegevens). This is a public register. The register can be consulted publicly. Your personal data are processed according to the General Data Protection Regulation.